Regulamin Meelord.com

(aktualizacja 1.07.2018)

Definicje

1.Meelord - Serwis internetowy prowadzony przez firmę Meelord pod adresem www. meelord.com i w jego subdomenach (dalej jako Serwis), na zasadach określonych w Regulaminie. Serwis może być dostępny również na platformie mobilnej pod nazwą Meelord.com

2.Regulamin - niniejszy dokument

3.Użytkownik - Odwiedzający lub Zarejestrowany Użytkownik, tj. Użytkownik, który zarejestrował konto Użytkownika. Osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Serwisowi Meelord, zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.

4.Nick - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie

5.Konto Użytkownika/Profil Użytkownika – prowadzony dla Użytkownika przez Meelord pod unikalną nazwą (nick) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

6.Treści - oznacza Komentarze, Treści z blogów Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, opisy, przypisy pod zdjęciami lub galeriami, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika i/lub pobierana za pomocą modułu pobierającego oraz utrzymywane, edytowane w Serwisie za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.

7.Cześć redakcyjna - wszelkie treści wytwarzane przez Meelord, w szczególności z uwzględnieniem mailingów, zbiorów przepisów, itp.

8.Kalkulator Składników - specjalny moduł licząco-pibierający, który automatycznie wylicza czasłochłonność dania, trudność wykonania oraz ilość kalorii, Moduł ten może być publikowany na strona Bloga Użytkownika jak i na Meelord.com

9.Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Meelord - na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

10.Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

11.Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności: a. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, b. mechanizmy wyszukiwawcze, c. mechanizmy skanujące

12.Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

13.Kontaktor – aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook conect, google +.

14.Adsense – program Google AdSense umożliwiający właścicielom witryn zarabianie na treści online poprzez emisję reklam tekstowych i displayowych dopasowanych do zawartości witryny

Postanowienia ogólne

1.Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do baz danych Serwisu, udostępnianie treści z bloga Użytkownika na Serwisie, komentowanie i ocenienie przepisów Użytkowników.

2.Ze względu na charakter Serwisu, Meelord.com zastrzega sobie prawo do promowania (bez uszczerbku dla uprawnień prawno autorskich Użytkowników) Treści Użytkowników (w postaci fragmentów lub miniaturek) publikowanych przez nich na Stronach Serwisu w szczególności dotyczy to twórczości Użytkownika poprzez ich emisję na Stronach Serwisu na łamach części redakcyjnej Serwisu, na co użytkownik wyraża zgodę.

3.Treści zamieszczane na Stronach Serwisu będą podpisywane nazwą Użytkownika i w zależności od wybranej opcji opatrywane awatarem Użytkownika, adresem www bloga.

4.Opcje dostępne są dla każdego użytkownika Internetu, to między innymi:

a.przeglądania Treści,

b.korzystania z wyszukiwarki,

5.Opcje dostępne tylko dla Użytkowników.:

a.edycja Treści i Konta Użytkownika,

b.dodania adresu bloga Użytkownika,

c.wprowadzania Treści i ich kategoryzacji,

d.komentowanie i ocenianie przepisów

6.W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione określone wymagania techniczne wskazane poniżej:

a.Minimalne wymagania sprzętowe:

i.Procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

ii.Pamięć operacyjna: 512MB

iii.Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

iv.Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

v.Mysz lub inny manipulator + klawiatura lub inne narzędzie wprowadzania tekstu

b.Minimalne wymagania oprogramowania:

i.System Operacyjny: System MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

ii.Android, iOS, Windows Mobile

iii.Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 3 i wyżej, Chrome 67 i wyżej, Safari 5

iv.Przeglądarka z obsługą ciasteczek, localstorage i włączoną obsługą JavaScript

7.Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Meelord - na Usługę zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.

8.Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Meelord - na Usługę zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.

9.Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od Meelord , z wyłączeniem:

a.Treści pochodzących od Użytkowników

b.materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność Meelord.

10.Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ustępie powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest zabronione.

11.Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień Konta Użytkownika, Treści wprowadzane są do Serwisu za pomocą modułu pobierającego dane, Użytkownik może edytować, zmieniać treści automatycznie pobrane, za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika, a tym samym może decydować, jakie treści będą umieszczane w Serwisie. Meelord informuje, że wprowadzenie adresu bloga uruchamia Moduł pobierający dane z takiego bloga. Ponadto uruchamia mechanizm wydający unikalny kod Kalkulatora Składników.

12.Meelord oświadcza, że z uwagi na społecznościowy charakter Serwisu, prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika, za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie narzędzi opracowań, utworów zależnych nie powoduje udzielenia jakichkolwiek praw przez osoby którym takie prawa przysługują. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

1.Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 10dni od daty jej zawarcia.

2.Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym momencie, a w szczególności:

a.złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od zaprezentowania nowej treści Regulaminu lub dokonaniu zmian w jego w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.

3.Meelord zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a.w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu.

Rejestracja

1.Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a.rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,

b.akceptacja Regulaminu,

c.potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika.

2.W ramach rejestracji Użytkownik:

a.podaje m.in. nazwę użytkownika, swój adres e-mail, hasło.

b.adres bloga Użytkownika

3.Administratorem Danych Osobowych jest Meelord, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.Meelord przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie., tj:

a.do nawiązania,

b.ukształtowania treści Umowy,

c.zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi.

5.Meelord zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych (NICK). Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.

6.Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

7.Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

8.Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do Profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane ujawnione na Profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.

9.Meelord zastrzega sobie prawo do:

a.odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,

b.rozwiązania Umowy w przypadku gdy przybrany przez Użytkownika stwarzał niebezpieczeństwo omyłki lub był niezgodny z linią programową Meelord w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

10.Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu poprzez system wiadomości wewnętrznych w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

11.Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Profilu Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.

12.Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a.dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b.zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

c.posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

d.w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Meelord , odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, Meelord dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.

e.samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.

Ograniczenia techniczne i merytoryczne

1.Meelord nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2.Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, Meelord nie ponosi odpowiedzialności za:

a.Treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,

b.Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,

c.autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

d.udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e.mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.

3.Meelord zastrzega sobie prawo do:

a.okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b.sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

c.zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,

d.zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

e.do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego, świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,

f.do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,

g.usunięcia:

i.Wpisów i Komentarzy, zamieszczanych w Serwisie (także w sekcji forum) które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

ii.Treści, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

iii.delegowania uprawnień do moderacji w Serwisie wybranym Użytkownikom, wedle własnego uznania.

h.

4.Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje.

5.Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

6.Meelord zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

Obowiązki Użytkownika

1.Użytkownik zobowiązany jest do:

a.informowania Meelord o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,

b.przestrzegania Regulaminu,

c.przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

d.nie naruszania praw osób trzecich,

e.powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

f.powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana do Meelord w formie pisemnej lub mailowej i określać:

a.dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Meelord,

b.zarzuty Użytkownika,

c.okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

d.ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3.Meelord obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw . W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Meelord przez podmioty, za które Meelord nie ponosi odpowiedzialności, Meelord przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

Poufność

1.Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

2.Meelord może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Meelord, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Meelord lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

3.Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Meelord. Każdy Użytkownik ma prawo:

a.wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,

b.do poprawiania tych danych,

c.do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.

4.Meelord zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Postanowienia końcowe

1.Meelord dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.Meelord zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3.Meelord zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4.Meelord zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a.zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną Meelord wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem, a Meelord lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b.zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c.zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

5.O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez Meelord drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a.mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Meelord – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Meelord o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b.w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Meelord – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a Meelord o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

7.Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres:meelord@meelord.com .

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/07/2018 roku.